192

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh

Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là một chính khách, một lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng với văn nghệ sĩ, nhà báo, bác luôn thân thiện như người nhà.