Mời tham gia khảo sát “Đánh giá nhu cầu đào tạo du lịch”

(DLO) - Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (do EU tài trợ) đang tổ chức Chương trình khảo sát “Đánh giá nhu cầu đào tạo du lịch” (nằm trong chương trình hỗ trợ TCDL) nhằm xác định những xu hướng chính liên quan đến các kỹ năng nghề mới và nhu cầu đào tạo phát sinh trong ngành Du lịch, từ đó bổ sung cho “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam”.