Những thách thức của phát triển du lịch có trách nhiệm tại VN

Hội nghị về Chính sách Du lịch có trách nhiệm diễn ra ngày 14 và 15/11 tại Đà Nẵng. Hội nghị do Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Dự án EU) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL vàTCDL.