Nổi bật
1240

Tiếp tục chú trọng hơn nữa đến phát triển du lịch nội địa

Trong quá trình phát triển của du lịch nội địa, có thể thấy: Nhận thức về du lịch nội địa và mong muốn đi du lịch, trước tiên là đi du lịch trong nước, của người dân đang tăng lên do tác động của tuyên truyền quảng bá du lịch tích cực hơn nhờ sự phát triển của công nghệ truyền thông.