Nổi bật

Lịch sử tổ chức bộ máy du lịch Việt Nam

Ngày 9/4/1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 119/HĐBT thành lập Tổng Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch trên cở sở tổ chức lại TCDL cũ.