Bảo tồn và phát huy di tích làng cổ Đường Lâm Kỳ 1: Đổi mới từ quản lý

Để giữ gìn, bảo tồn, quản lý khai thác có hiệu quả bền vững quần thể di tích làng cổ Đường Lâm, cần có nhiều giải pháp đồng bộ phối hợp chặt chẽ với nhau, làm cho những giá trị của di sản tồn tại bền vững với cuộc sống thường nhật của nhân dân.