Đổi mới trưng bày bảo tàng mới thu hút khách

(DL) - Hệ thống các bảo tàng là một trong những điểm đến thu hút du khách. Tuy nhiên, không ít bảo tàng do không có sự đầu tư, đổi mới trong trưng bày, không tạo được hấp dẫn nên vắng khách, dẫn tới những hạn chế trong phát huy giá trị di sản. Sự tương tác giữa bảo tàng và Du lịch như thế nào để phát huy giá trị di sản?

hiv prevention jasonfollas.com hiv aids cure
late pregnancy termination west-bot.com abortions nyc