18609

Danh hiệu di sản thế giới có cứu nghề tranh Đông Hồ?

Sau 400 năm ra đời, nghề làm tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) lay lắt tồn tại. Từ 17 dòng họ làm nghề nay chỉ còn 2 gia đình cố gắng bám trụ giữ nghề. Ý tưởng khoác danh hiệu cho nghề tranh Đông Hồ như một hành động cứu di sản, nhưng câu chuyện hậu vinh danh thực tế không đơn giản.