Nổi bật
1498

Bồi dưỡng kiến thức quản lý di tích LS-VH gắn với phát triển du lịch

Ngày 2/11/2015, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ VHTTDL ( Trung tâm BDNV – DV VHTTDL ) trực thuộc Cục Công tác phía Nam – Bộ VHTTDL đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch ở địa phương tại khu vực phía Nam.