Nổi bật
1534

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, song hành cùng hợp tác quốc tế

Ngày 21/10/1995, Khoa Du lịch học chính thức thành lập. Nằm trong một trường ĐH nghiên cứu, với sứ mệnh đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về du lịch phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Khoa Du lịch học luôn hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.