Nổi bật
3242

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (2012 - 2016): 5 năm nhìn lại

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch là đơn vị duy nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành VHTTDL, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc hiện đại hóa đất nước và thời kỳ hội nhập quốc tế.